107188
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
111
99
324
106113
1824
3525
107188

Your IP: 192.168.2.69
2020-02-18 22:25

การคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563

Post on 12 กุมภาพันธ์ 2563
by Kanchanaburi
ฮิต: 19

การพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นฯ ประจำปี ๒๕๖๓

สถานประกอบกิจการที่ประสงค์จะสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่าง และส่งหลักฐานการสมัคร

(หมดเขตรับสมัครวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

(จะต้องส่งแบบใบสมัครและแบบเสนอชื่อเพื่อตรวจประเมินฯ พร้อม Flash Drive หรือ แผ่นซีดี/ดีวีดี บันทึกข้อมูลเอกสารการประเมินส่วนที่ ๑ - ๔)

 

หมายเหตุ

ระดับจังหวัด

- ส่งที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่

- สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่

ระดับประเทศ

- ส่งที่ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่

- ส่งที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่

- สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่

 

หนังสือเชิญสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการฯ

๑. แบบใบสมัคร สปก.ต้นแบบดีเด่น ระดับจังหวัด ๒๕๖๓

๒. แบบใบสมัคร สปก.ต้นแบบดีเด่น ระดับประเทศ ๒๕๖๓

๓. แบบเสนอชื่อเพื่อตรวจประเมิน สปก. ดีเด่น ๒๕๖๓ (ส่วนที่ ๑,๒,๓,๔)

- ๓.๑ เอกสารการประเมิน ส่วนที่ ๑

- ตัวอย่างการกรอกข้อมูลส่วนที่ ๑

- ๓.๒ แบบรายงานผลการดำเนินการ ส่วนที่ ๑ - ๔ (การประเมินตนเอง)

๔. แบบเสนอชื่อเพื่อตรวจประเมิน คปอ.ดีเด่น ๒๕๖๓

๕. แบบเสนอชื่อเพื่อตรวจประเมิน หน่วยงานความปลอดภัย ดีเด่น ๒๕๖๓

๖. แบบเสนอชื่อเพื่อตรวจประเมิน จป.วิชาชีพ ดีเด่น ๒๕๖๓

๗. แบบเสนอชื่อเพื่อตรวจประเมิน จป.เทคนิคขั้นสูง ดีเด่น ๒๕๖๓

๘. แบบเสนอชื่อเพื่อตรวจประเมิน จป.เทคนิค ดีเด่น ๒๕๖๓

๙. แบบเสนอชื่อเพื่อตรวจประเมิน จป.หัวหน้างาน ดีเด่น ๒๕๖๓

๑๐. แบบเสนอชื่อเพื่อตรวจประเมิน จป.บริหาร ดีเด่น ๒๕๖๓

ตัวอย่างการจัดไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่างการจัดตั้งชมรมจิตอาสา/คลินิกความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ

DOWNLOAD เอกสารทั้งหมด ไฟล์ Word

 

  Download เอกสารผ่าน QR Code (Google Drive)