นายอภิญญา สุจริตตานันท์
     อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
.
     
            
             นายสุระ  ว่องไพบูลย์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี           
138694
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
74
156
934
136819
3397
5534
138694

Your IP: 192.168.2.69
2020-09-24 05:10

ขอเชิญสถานศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2563

Post on 17 มิถุนายน 2563
by Kanchanaburi
ฮิต: 162

       กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาและรณรงค์ ความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมทั้งสร้างต้นแบบ การดำเนินการความปลอดภัยในสถานศึกษา อันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนระเบียบ วาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” บรรลุผลสำเร็จต่อไปซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีลักษณะเป็นการแข่งขันภายใน สถานศึกษาของตนเอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

      ๑. สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ http://osh.labour.go.th โดยส่ง ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และแบบเสนอชื่อ เพื่อตรวจประเมิน พร้อมเอกสารรายละเอียดตามหัวข้อที่กำหนด

          ๑.๑ สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ส่งที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ในเขตที่ตั้งอยู่ของสถานศึกษา ตามสถานที่ตั้งและเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงาน

          ๑.๒ สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ให้ส่งที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดในเขตที่ตั้งอยู่ของ สถานศึกษาตามสถานที่ตั้งและเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงาน

      ๒. สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และจัดทำเอกสารรายละเอียดตามหัวข้อที่กำหนด โดยต้องเป็นผลงานตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ และเป็นผลงานจริงที่ได้ดำเนินการด้านความปลอดภัยฯในสถานศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน และเกิดประโยชน์ ในภาพรวมของงานความปลอดภัยฯ

      ๓. ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

      ๔. ระยะเวลาการตรวจประเมินสถานศึกษา : วันที่ ๒๐ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

      ๕. ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกและการตรวจประเมินสถานศึกษา

          ๕.๑ สำหรับสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ เป็นปีแรก คณะทำงานตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัยพิจารณา คัดเลือกสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามแบบเสนอชื่อเพื่อตรวจประเมินฯ พร้อมผลงานไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในแผ่น CD โดยหน่วยงานผู้ตรวจประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์ ถึงจะได้รับการพิจารณารางวัล ซึ่งมีแนวทางการตรวจ ประเมินดังนี้

                ๕.๑.๑ กรณีสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือก สามารถให้เข้าตรวจประเมินได้ ให้คณะทำงานตรวจประเมินฯ ณ สถานศึกษา และเพิ่มการให้ความรู้ในเรื่องการป้องกัน การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแจกอุปกรณ์ป้องกันแก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์

                ๕.๑.๒ กรณีสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือก ไม่สามารถ ให้เข้าตรวจประเมินได้ ให้คณะทำงานตรวจประเมินฯ ดำเนินการ ดังนี้

                         (๑) มีหนังสือเชิญสถานศึกษาให้มานำเสนอข้อมูลผลงานการประเมิน ณ สำนักงานของคณะทำงาน ตรวจประเมินฯ หรือ

                         (๒) กรณีสถานศึกษา ไม่สามารถมานำเสนอข้อมูลผลงานการประเมินได้ ให้สถานศึกษานำเสนอข้อมูล ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิคส์ได้ เช่น ใช้โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings หรือตรวจประเมินเอกสาร/หลักฐาน ประกอบสื่อ VDO, CD เป็นต้น

          ๕.๒ สำหรับสถานศึกษาที่เคยได้รับรางวัลดีเด่นตั้งแต่ปีที่ ๑ ขึ้นไป คณะทำงานตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมตามฯ แบบเสนอชื่อเพื่อ ตรวจประเมินฯ พร้อมผลงานไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในแผ่น CD ซึ่งผู้บริหาร/เจ้าของสถานศึกษาต้องรับรองการประเมินตนเองตามแบบรายงานผลการตรวจรับรองการประเมินตนเองกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี ๒๕๖๓ โดยหน่วยงานผู้ตรวจประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์ ถึงจะได้รับ การพิจารณารางวัล

          ๕.๓ คณะทำงานตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกให้ กองความปลอดภัยแรงงานเสนอคณะทำงานขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา เพื่อพิจารณาตัดสินผลการตรวจประเมิน

      ๖. ประเภทรางวัลประกอบด้วย

          ๖.๑ รางวัลเกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ ๑ (ไม่จำกัดจำนวน) สำหรับสถานศึกษาที่มีคะแนนตั้งแต่ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

          ๖.๒ รางวัลเกียรติบัตรชมเชย (ไม่จำกัดจำนวน) สำหรับสถานศึกษาที่มีคะแนนตั้งแต่ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๙๐

          ๖.๓ กรณีพบข้อเท็จจริงว่า สถานศึกษาใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือมีการคัดลอกมาจากหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งไม่ได้เป็นข้อมูลในสถานศึกษาของตนเอง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอสงวนสิทธิในการพิจารณา และกำหนดเงื่อนไขเป็นการเฉพาะเกี่ยวกับรางวัลตามความเหมาะสม

      ๗. การพิจารณาของคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ถือเป็นที่สุด (ยกเว้นหากเกิดกรณีตามข้อ ๘)

      ๘. กรณีเกิดอุบัติเหตุในสถานศึกษาถึงขั้นเสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะบางส่วนหรือบาดเจ็บสาหัส เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจประเมินจนถึงวันรับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จะพิจารณาตัดสิทธิ์การรับรางวัล

      ๙. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะจัดส่งรางวัลให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ เป็นผู้ดำเนินการ มอบรางวัล ดังนี้

          ๙.๑ รางวัลเกียรติบัตรดีเด่น สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

          ๙.๒ รางวัลเกียรติบัตรชมเชย สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

 
หนังสือถืงสถานศึกษา (คลิก)