นายนิยม  สองแก้ว
     อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
     
            
              นายสุระ  ว่องไพบูลย์
 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี     
                 
           นางสาวจันทิมา  เภาเจริญ
              นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
      หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
445181
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
125
344
125
440036
20613
22409
445181

Your IP: 192.168.2.69
2022-09-30 12:32

วัฒนธรรม ค่านิยม

Post by Kanchanaburi
on 18 มิถุนายน 2563
ฮิต: 690

วัฒนธรรม

C - Community มีความรักความผูกพัน มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในองค์กร
U - Unity มีความเป็นเอกภาพ ทำงานเป็นทีม
L - Legitimacy ยึดหลักกฎหมาย และสร้างความเป็นธรรม
T - Digital Technology ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล
U - Users Centric ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
R - Review การทบทวนกฎ ระเบียบ คู่มือ และภารกิจเพื่อพัฒนางานอยู่เสมอ
E - Evolution ปฏิรูปกระบวนการทำงานเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าเดิม
Z - Zero Corruption มีความโปร่งใส ไร้ทุจริต ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน


ค่านิยม

  1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
  2. กล้ายืนหยัดทำสิ่งที่ถูกต้อง
  3. ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้
  4. เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
 

ผู้บริหาร

Post by Kanchanaburi
on 15 มิถุนายน 2563
ฮิต: 1040

นายสุระ  ว่องไพบูลย์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

เบอร์โทรศัพท์   0 3451 1253 ต่อ 108 , 08 1853 2286

 

นางสาวจันทิมา  เภาเจริญ

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

เบอร์โทรศัพท์   09 5915 7051

                                     

ติดต่อสำนักงาน

Post by Kanchanaburi
on 20 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 2349

 

 

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

Post by Kanchanaburi
on 21 พฤษภาคม 2563
ฮิต: 829

1. ส่งเสริมกำกับดูแลให้การรับรองสถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานแรงงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

2. คุ้มครองและดูแลแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ตามที่กฎหมายกำหนด และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

3. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วย การรับงานไปทำที่บ้าน กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

5. ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในด้านมาตรฐานแรงงาน คุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน

6. ส่งเสริมดำเนินการให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน

7. ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ข้อพิพาทแรงงาน และความไม่สงบด้านแรงงาน

โครงสร้างองค์กร

Post by Super User
on 03 ธันวาคม 2558
ฮิต: 2411